Vedtægter pr. 15/6-2021

Side ned…

§1 Hats & Boots Linedance, stiftet d. 6. april 2000. Klubbens hjemsted er Herning. Klubbens formål er at fremme interessen. og skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke Linedance og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til Linedance, og inden for foreningens rammer at virke som mødested og interesseorganisation for foreningens medlemmer samt arrangere Linedance-træf.


§2 Foreningen vil fremme sit formål gennem samarbejde med andre klubber.


§3 Det er foreningens mål, at kunne tilbyde undervisning til alle interesserede indenfor linedance.
Foreningen kan ansætte en instruktør til at forestå undervisningen.
Ansættelses- og aflønningsforhold forhandles af bestyrelsen.


§4 I foreningen kan optages medlemmer i alle aldre, som har lyst til at danse og aktivt vil støtte os.
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.
I klubkontingentet er der indkluderet 1 stk. tryk på egen trøje.
Danseafgiften fastsættes af bestyrelsen.
Indbetalte kontingenter og danseafgifter kan ikke kræves tilbagebetalt. I tilfælde af kontingent-restance kan bestyrelsen beslutte, at ekskludere et medlem.


§5 Den årlige generalforsamling der finder sted i maj, er klubbens højeste myndighed. Indkaldelse skal være foretaget således. at den kan være medlemmer i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Enten pr. mail eller brev. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen, hvorefter de udsendes til medlemmerne, senest 7 dage før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent til tiden, senest 1/10, har stemmeret på generalforsamlingen.

Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægts ændringer kræver flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis 3 af bestyrelsens medlemmer eller ¾ af klubbens medlemmer forlanger det.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er i kontingent-restance.

Flg. punkter indgår fast i generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
a: Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg i henhold til §6
6. Eventuelt


§6 Foreningen består af en bestyrelse på 3 medlemmer:
Formand
Kasserer
Sekretær

Bestyrelsens sammensætning kan være repræsenteret af såvel instruktører som danser, dog så vidt det er muligt med overvægt af dansere.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde, som skal være afholdt senest 14 dage efter generalforsamlingen
Bestyrelsen konstituerer formand og næstformand efter følgende regler:
er formanden instruktør, skal næstformanden være danser. Dette kan kun omgås såfremt der er 100% enighed i bestyrelsen.
Der må ikke være familiære forbindelse mellem formand og kasserer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Således er 1 bestyrelsesmedlem på valg på ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Desuden vælges for et år af gangen 1 suppleant, 1 bilagstæller og bilagstæller-suppleant.
Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan forekomme ved skriftlig tilkendegivelse fra kandidaten, dersom denne er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
For alle parter kan genvalg finde sted.

I tilfælde af vakance indtræder bestyrelsessuppleanten, men skal have sit mandat bekræftet på førstkommende ordinære generalforsamling – uanset at valgperioden for det vakante bestyrelsesmedlem under normale omstændigheder ikke skulle på valg.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen stemme derfor.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende ( er formanden fraværende; da næstformanden ).
Bestyrelsen har beføjelse til at nedsætte de nødvendige udvalg og arbejdsgrupper.
Bestyrelsesmedlemmerne i Hats and Boots Linedance Herning kan kun sidde i bestyrelsen i en Linedanserklub.


§7 Foreningen tegnes  af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene. Intet medlem hæfter personligt for forpligtelser indgået på klubbens vegne. Ud over det årlige kontingent, har foreningen intet krav overfor medlemmerne.
Foreningens regnskabsår går fra 1/5 – 30/4.


§8 Kontingent betales forud, 1 år ad gangen.


§9 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen med at eksistere, beslutter generalforsamlingen, til hvilken almennyttigt formål den eventuelle formue skal anvendes.

Side op…